Ośrodek Terapii Uzależnień

Terapia z dofinansowaniem

Podejmując się wsparcia naszych Pacjentów
nie tylko w leczeniu i terapii uzależnień,
podejmujemy się również szeregu działań zmierzających
do optymalizacji kosztów podjętego
przez rzeczone osoby leczenia.

Podejmując się wsparcia naszych Pacjentów nie tylko w leczeniu i terapii, podejmujemy się również szeregu działań zmierzających do optymalizacji kosztów podjętego przez rzeczone osoby leczenia.

Przedmiotowe dofinansowanie pochodzi ze strony jednostek pozarządowych bądź realizowane jest w ramach świadczeń finansowanych ze środków publicznych w drodze umów zawartych z Narodowym Funduszem Zdrowia.

Udział w projekcie leczenia uzależnienia dofinansowanym ze struktur pozarządowych nie wymaga od Państwa podawania jakichkolwiek danych mogących powiązać Wnioskodawcę z zakresem udzielanych świadczeń.

Świadczenia współfinansowane w ramach świadczeń NFZ są wykonywane zgodnie z przyjętą przez Fundusz praktyką wynikającą z ustawy o opiece zdrowotnej finansowanej ze środków publicznych.

Podstawą kwalifikacji do poszczególnych Programów są wyniki diagnostyki każdorazowo wykonywanej przed przystąpieniem do świadczeń leczenia i terapii w Ośrodku MediLife oraz okres leczenia, który Pacjent może przeznaczyć na przedmiotowe świadczenia.

Modułowa budowa Programu Leczenia umożliwia realizację świadczeń medycznych w okresie 2, 4, 6, 8 a nawet 12 tygodni.

Decyzja o okresie leczenia podejmowana jest w oparciu o wywiad lekarski, wyniki przeprowadzanej diagnostyki, możliwości czasowe Pacjenta oraz jego stan zdrowia, zarówno psychicznego, jak i fizycznego.

Cennik
uwzględniający dofinansowania:

8 400 złotych (za dwa miesiące)
8 tygodniowy okres leczenia w ramach dofinansowanie z NFZ.

11 600 złotych (za dwa miesiące)
8 tygodniowy okres leczenia w ramach środków pozarządowych.

8 700 złotych (za 1,5 miesiąca leczenia)
6 tygodniowy okres leczenia w ramach środków pozarządowych

5 800 złotych (za 1 miesiąc leczenia)
6 tygodniowy okres leczenia w ramach środków pozarządowych


Wszystkie osoby zainteresowane leczenia w ramach oferty z dofinansowaniem prosimy o kontakt z naszym Ośrodkiem Terapii.