Ośrodek Terapii Uzależnień

Cele Terapii Uzależnień

Terapia uzależnień w programie modułowym,
umożliwia nam dopasowanie programu do indywidualnych potrzeb pacjenta.

Terapiua Uzależnień

Cele Terapii

Terapia Uzależnień w programie modułowym, umożliwia nam dopasowanie programu do możliwości czasowych osób chcących podjąć się leczenia a sam zakres świadczeń leczniczo – terapeutycznych skierowany jest zarówno do osób rozpoczynających leczenie, jak i do osób, które odbyły świadczenia na poziomie programu podstawowego terapii uzależnień.

Podstawowe założenia terapii:

 • uwzględnienie udziału patamechanizmów chorobowych zarówno w procesie powstawania uzależnienia jak i w tracie jego leczenia,
 • założenie zróżnicowania strategii terapeutycznej w zależności od fazy terapii i deficytów Pacjenta,
 • zindywidualizowanie oddziaływań psychoterapeutycznych poprze wprowadzenie Osobistych Programów,
 • konsultowanie programu leczenia i stanu zdrowia Pacjenta z lekarzem psychiatrą oraz nadzór lekarza nad całym procesem terapii Pacjenta,
 • proces terapeutyczny podlega nadzorowi Superwizora,
 • realizacja Programu terapeutycznego odbywa się w oparciu o wysokie kwalifikacje personelu terapeutycznego, zgodne z ujętymi w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 31 grudnia 1999 roku w sprawie organizacji kwalifikacji personelu i funkcjonowania oraz rodzaju zakładów leczenia odwykowego (Dz. U. Nr 3/2000, poz. 44).

Zgodnie z obowiązującym w Polsce kierunkiem leczenia uzależnień, rekomendowanym przez między innymi Państwową Agencję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Krajowe Biuro ds. Przeciwdziałania Narkomanii, główne cele Programu Leczenia Uzależnień stanowią:

 • wzmacnianie motywacji do utrzymania abstynencji,
 • budowanie własnej motywacji do leczenia i abstynencji,
 • praca nad zbudowaniem tożsamości osoby uzależnionej,
 • rozpoznawanie strat i wyraźne powiązanie ich z zażywanymi środkami psychoaktywnymi,
 • nabycie umiejętności rozpoznawania i radzenia sobie z głodem związanym z uzależnieniem,
 • praca nad uświadomieniem sobie faktu utraty kontroli nad zażywanymi substancjami stanowiących katalog środków psychoaktywnych.
 • zmiana destrukcyjnych zachowań i nabycie umiejętności służących zdrowiu,
 • poznawanie i ćwiczenie konstruktywnych zachowań m.in. TAZA,
 • nauka rozpoznawania i rozbijania mechanizmów choroby wpływających na regulację uczuć, sposoby myślenia i struktura „JA”,
 • nauka umiejętności zapobiegania nawrotom choroby,
 • nauka techniki relaksacji.